Króćce do pomiarów emisji zanieczyszczeń

krocce
Od lat wykonujemy pomiary emisji zanieczyszczeń, często spotykamy się z instalacjami które w niewłaściwy sposób przygotowane są do pomiarów dlatego postanowiliśmy naszą wiedzę i doświadczenie przenieść na projektowanie oraz wykonawstwo króćców pomiarowych oraz stanowisk pomiarowych, dając Państwu pewność że pracę wykonane będą profesjonalnie oraz w zgodzie z wymaganiami prawnymi. Poprawne zaprojektowane stanowisko pomiarowe jest kluczowe dla miarodajności wyników pomiarów emisji zanieczyszczeń w gazach odlotowych.

Ogólne wymagania dotyczące montażu przekroju pomiarowego zgodnie z PN-Z 04030-7:1994

W pomiarach dokładnych lub technicznych przekrój pomiarowy powinien być usytuowany na prostym, wolnym od zaburzeń przepływu, odcinku kanału o stałej średnicy hydraulicznej i jeżeli jest to możliwe na odcinku pionowym o długości l ≥ 5 DH przed przekrojem pomiarowym i o długości l ≥ 2 DH za przekrojem pomiarowym. Dla przewodów kominowych z wylotem do atmosfery wymagana odległość przekroju pomiarowego do korony komina wynosi l ≥ 5DH.
Jeżeli spełnienie powyższych wymagań jest niemożliwe, należy wybrać przekrój pomiarowy w miejscu, gdzie prędkości przepływu gazu są największe, powiększając jednocześnie tak liczbę punktów pomiarowych, w których mierzy się prędkość gazu, aby uzyskać możliwie dokładne profile przepływu wzdłuż osi pomiarowych. Wówczas minimalne długości prostych odcinków kanału przepływowego, dla pomiarów dokładnych oraz technicznych należy przyjmować według poniższej tabeli

Liczba punktów pomiarowych dla kołowego przekroju pomiarowego
Pole powierzchni przekroju m2 Średnica przekroju m Najmniejsza liczba osi pomiarowych Najmniejsza liczba punktów pomiarowych na osi
Pomiary techniczne Pomiary dokładne
<0,09 <0,338 1 11) 2
0,09÷0,37 0,338÷0,695 2 2 2
0,38÷0,78 0,696÷0,997 2 4 6
0,79÷3,13 0,998÷1,998 2 6 8
3,14÷9,00 1,999÷3,385 2 8 10
>9,00 >3,385 2 10 12
1)Punkt usytuowany w środku przekroju pomiarowego

 

Liczba punktów pomiarowych dla prostokątnego przekroju pomiarowego
Pole powierzchni przekroju m2 Pomiary techniczne Pomiary dokładne
Najmniejsza liczba osi pomiarowych Najmniejsza liczba punktów na osi Najmniejsza liczba osi pomiarowych Najmniejsza liczba punktów na osi
<0,09 1 11) 1 2
0,09÷0,37 2 2 2 2
0,38÷1,49 3 3 4 4
>1,5 4 4 5 5
1)Punkt usytuowany w środku przekroju pomiarowego

 

Minimalne długości odcinka pomiarowego przy niespełnieniu wymagań ogólnych
Rodzaj zaburzenia przepływu przed przekrojem pomiarowym Najmniejsza długość odcinków prostych kanału
Przed przekrojem pomiarowym Za przekrojem pomiarowym
Łuki, rozgałęzienia kanału i inne 1DH 0,5DH
Częściowo przymknięte przepustnice lub żaluzje 3DH
Wylot wentylatora odśrodkowego promieniowego 2DH