dok_srodowiskowa_top
Korzystanie ze środowiska, w ramach prowadzenia działalności gospodarczej jest dozwolone po uzyskaniu stosownych pozwoleń wydawanych przez właściwe organy ochrony środowiska. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie opracowywania dokumentacji narzucanej przez prawo ochrony środowiska oraz ustawy i rozporządzenia.
Oferujemy Państwu następujące usługi:
 • Nowe inwestycje / rozbudowy

   

  • Sporządzanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięcia

   

 • Wnioski o wydanie/zmianę pozwoleń zintegrowanych (IPPC)

   

  • Przygotowanie wniosków dotyczących wydania pozwolenia zintegrowanego
  • Opracowywanie raportów początkowych

   

 • Ochrona powietrza atmosferycznego

   

  • Pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza
  • Zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwolenia
  • Wyznaczanie wskaźników emisji zanieczyszczeń dla instalacji, urządzeń, emitorów energetycznych i technologicznych na podstawie pomiarów parametrów gazów odlotowych

   

 • Ochrona przed hałasem:

   

  • ekspertyzy w zakresie oceny oddziaływania projektowanych inwestycji przemysłowych
  • ekspertyzy w zakresie lokalizacji inwestycji budowlanych oraz akustyki budowlanej

   

 • Gospodarka odpadami:

   

  • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów
  • zgłoszenia eksploatacji instalacji niewymagających uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

   

 • Gospodarka wodno-ściekowa:

   

  • pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie wód i ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
  • pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych