logo_pca_badania

Pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery

pollution_br-cut
Posiadamy szeroki zakres usług związany z pomiarami emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Nasze bogate doświadczenie w realizacji pomiarów jak własne laboratorium analizujące pobrane próbki dzięki czemu zlecone nam prace pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery wykonujemy sprawnie i zgodnie z wymaganiami prawa ochrony środowiska.
 
Laboratorium Badań Środowiska oferuje następujące pomiary i badania:
 • pomiary emisji pyłu z procesów energetycznego spalania paliw oraz procesów technologicznych
 • pomiary emisji pyłu PM10 i PM2,5 z procesów energetycznego spalania paliw i technologicznych
 • pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych ( O2,  CO2,  CO,  NOx (suma NO i NO2),  SO2 ) z procesów energetycznego spalania paliw i technologicznych
 • pomiary emisji lotnych związków organicznych (TVOC) dla instalacji
 • pobieranie próbek do wyznaczenia stężenia związków organicznych i nieorganicznych
 • pobieranie próbek do wyznaczenia stężenia metali As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI, V oraz Hg
 • pobieranie próbek do wyznaczenia stężenia chlorowodoru
 • pobieranie próbek do wyznaczenia stężenia fluorowodoru
 • pobieranie próbek do wyznaczenia stężenia amoniaku
 • badanie skuteczności działania urządzeń ochrony powietrza

Poniżej szczegółowy zakres akredytacji naszego laboratorium:

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego AB 409

Oferta naszej firmy dotycząca pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych obejmuje:
 • Pomiary okresowe emisji zanieczyszczeń emitowanych z instalacji, urządzeń i emitorów energetycznych i technologicznych metodami referencyjnymi (substancje pyłowe, substancje nieorganiczne, substancje organiczne, lotne związki organiczne, metale i ich związki)
 • Pomiary parametrów gazów odlotowych emitowanych z instalacji, urządzeń i emitorów energetycznych i technologicznych do wyznaczenia wskaźników emisji zanieczyszczeń
 • Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla potrzeb opracowania rocznego raportu transferu i uwalniania zanieczyszczeń
 • Pomiary regulacyjne, optymalizacyjne, gwarancyjne i odbiorcze parametrów gazów odlotowych dla instalacji i urządzeń energetycznych i technologicznych
 • Pomiary skuteczności działania instalacji i urządzeń ochrony powietrza (instalacje i urządzenia odpylające, absorbery, adsorbery, dopalacze katalityczne i termiczne)
 • Pomiary okresowe wraz z obliczaniem emisji oraz sprawności instalacji do odzysku par węglowodorów, na instalacjach VRU, OPB, itp.
 • Montaż i sprzedaż króćców do pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm oraz przepisów prawnych