Pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery

pollution_br-cut
Posiadamy szeroki zakres usług związany z pomiarami emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Nasze bogate doświadczenie w realizacji pomiarów jak własne laboratorium analizujące pobrane próbki dzięki czemu zlecone nam prace pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery wykonujemy sprawnie i zgodnie z wymaganiami prawa ochrony środowiska.

 

Laboratorium Badań Środowiska oferuje następujące pomiary i badania:
 • pomiary emisji pyłu z procesów energetycznego spalania paliw oraz procesów technologicznych
 • pomiary emisji pyłu PM10 i PM2,5 z procesów energetycznego spalania paliw i technologicznych
 • pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych ( O2,  CO2,  CO,  NOx (suma NO i NO2),  SO2 ) z procesów energetycznego spalania paliw i technologicznych
 • pomiary emisji lotnych związków organicznych (TVOC) dla instalacji
 • pobieranie próbek do wyznaczenia stężenia związków organicznych i nieorganicznych
 • pobieranie próbek do wyznaczenia stężenia metali As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI, V oraz Hg
 • pobieranie próbek do wyznaczenia stężenia chlorowodoru
 • pobieranie próbek do wyznaczenia stężenia fluorowodoru
 • pobieranie próbek do wyznaczenia stężenia amoniaku
 • badanie skuteczności działania urządzeń ochrony powietrza

Oferta naszej firmy dotycząca pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych obejmuje:
 • Pomiary parametrów gazów odlotowych emitowanych z instalacji, urządzeń i emitorów energetycznych i technologicznych do wyznaczenia wskaźników emisji zanieczyszczeń
 • Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla potrzeb opracowania rocznego raportu transferu i uwalniania zanieczyszczeń
 • Pomiary regulacyjne, optymalizacyjne, gwarancyjne i odbiorcze parametrów gazów odlotowych dla instalacji i urządzeń energetycznych i technologicznych
 • Pomiary skuteczności działania instalacji i urządzeń ochrony powietrza (instalacje i urządzenia odpylające, absorbery, adsorbery, dopalacze katalityczne i termiczne)
 • Pomiary okresowe wraz z obliczaniem emisji oraz sprawności instalacji do odzysku par węglowodorów, na instalacjach VRU, OPB, itp.
 • Montaż i sprzedaż króćców do pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm oraz przepisów prawnych
Oferta naszej firmy dotycząca pomiarów dioksyn i furanów PCCD/F oraz dioksynopodobnych PCB, wykonywanych zgodnie z normą PN-EN 1948.

Związki chemiczne określane mianem dioksyn i furanów są jednym bardziej niebezpiecznych źródeł zanieczyszczeń środowiska, dlatego kontrola ich emisji jest tak istotna dla otoczenia. Nasz wyspecjalizowany zespół pomiarowy wzbogacił się o nowoczesne mobilne laboratorium, które posiada specjalistyczną aparaturę i oprzyrządowania, dzięki któremu jest możliwe wykonywanie
kontroli tych parametrów niezależnie od sytuacji i warunków pogodowych. Dodatkowym atutem tej jednostki jest łączność z głównym laboratorium, które może uzyskać w szybki sposób dane z pomiarów, dzięki którym może rozpocząć proces analiz i przygotowania dokumentacji pomiarowej.

Ten zharmonizowany sposób działalności umożliwia w niezawodny sposób wspieranie naszych klientów, u których Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, stawia wytyczne co do jakości i wymagań w zakresie pomiarów, do których zobowiązani są prowadzący instalacje. Dokument ten wskazuje ich częstotliwość, zakres oraz metodykę, którą należy zastosować do kontroli poszczególnych parametrów w tym dioksyn i furanów, wchodzących w skład zakresu akredytacji naszego laboratorium.

Wiedza i doświadczenie jakim charakteryzuje się nasz dział pomiarów emisji zanieczyszczeń pozwala na wsparcie naszych klientów w wykonaniu specjalistycznych badań wynikających z pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń emisyjnych oraz wymogów stawianych przez BAT (np. bromowane związki opóźniające zapłon). Cementownie, huty, elektrownie, spalarnie odpadów niebezpiecznych,
odpadów komunalnych, zakładowe kotłownie oraz inne obiekty przemysłowe emitujące zanieczyszczenia do atmosfery, mogą komfortowo i bezpiecznie korzystać z usług naszych jednostek mobilnych i ciągle rozszerzającego się zakresu akredytacji, który jest odpowiedzią na zapotrzebowania naszych partnerów, jak również stawiane najnowsze standardy ochrony środowiska.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, które zostały wzbogacone o nowoczesny system podglądu wyników on-line i pozyskania raportów opatrzonych podpisem elektronicznym.

Poniżej szczegółowy zakres akredytacji naszego laboratorium:

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego AB 409