Doradztwo i outsourcing

Oferujemy profesjonalne doradztwo gwarantujące spełnienie wymogów formalno-prawnych w zakresie ochrony środowiska. Nasze działania przyczynią się do zmniejszenia kosztów związanych z karami czy podwyższonymi opłatami środowiskowymi.

Pragniemy zaoferować Państwu naszą pomoc w wypełnianiu wszelkich obowiązków środowiskowych poprzez outsourcing środowiskowy:
 • cykliczne rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz prowadzenie wymaganej ewidencji sprawozdawczej do urzędu
 • cykliczne rozliczanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego
 • monitoring formalno-prawny przestrzegania zapisów zawartych w Państwa decyzjach dotyczących ochrony środowiska
 • sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań
 • zbiorcze zestawienie informacji i danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania
 • ewidencję emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza;ewidencję emisji zanieczyszczeń zawartych w ściekach
 • przygotowywanie i przedkładanie terytorialnie właściwemu marszałkowi sprawozdań z zakresu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • prowadzenie pełnej ewidencji wytwarzanych odpadów
 • przygotowywanie i przedkładanie terytorialnie właściwemu marszałkowi sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania odpadami
 • prowadzenie pełnej ewidencji wprowadzanych na rynek produktów w opakowaniach, pomoc w znalezieniu odpowiedniej organizacji odzysku oraz przeprowadzenie negocjacji w celu przekazania zobowiązań z zakresu opłaty produktowej oraz obowiązku recyklingu i odzysku
 • składanie sprawozdań KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami)
 • pomoc w wypełnieniu zarządzeń i zaleceń pokontrolnych urzędów i organów ochrony środowiska, tj. WIOŚ, Sanepid, starostwa, gminy
 • stałe nadzorowanie i wdrażanie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska
 • doradztwo środowiskowe w ramach bieżącej działalności zakładu
 • doradztwo środowiskowe podczas nowych projektów inwestycyjnych
 • reprezentowanie firm przed organami administracyjnymi w tym podczas kontroli WIOŚ w ramach zagadnień związanych z ochroną środowiska